Pointline aka Iskra Velitschkova, Object 45110, 2021,  Edition 100