Pointline aka Iskra Velitschkova, Object 45110, 2021,  Auflage 100